Toepassen

Het is leuk om te weten wat er aan theoretische kennis is, maar nog belangrijker is het om hiermee aan de slag te kunnen gaan in je eigen groep.

Op deze pagina staat informatie over de ‘vertaalslag’ van de theorie naar het werken met talenten van kinderen, van jezelf en van collega’s, op school en bij buitenschoolse activiteiten. De informatie is gericht op verschillende leeftijden en doelgroepen, soms gekoppeld aan een specifiek onderwerp (taal).

Alle informatie is gebaseerd op de visie op talent (Over talent) en op het talentenkracht-onderzoek. Voor de vertaalslag van de theorie naar werken in de klas is het van belang om uit te gaan van de talentenkracht-principes. Daarom ben je zoveel mogelijk gericht op het uitdagen van kinderen om te laten zien wat ze ‘in huis hebben’ en maak je zoveel mogelijk gebruik van talentmomenten. Dit zijn momenten in de les, waarin de interactie tussen kind(eren), leerkracht en materiaal optimaal talent-ontlokkend en –stimulerend is.

Rol van de leerkracht

Van degene die alles weet wordt de leerkracht steeds meer de coach of begeleider van de leerlingen. Je helpt hen om zelf kennis te ontdekken en te construeren, zaken te onderzoeken, en te beredeneren hoe iets kan. Als leerkracht heb je daarvoor een aantal (pedagogisch-didactische) hulpmiddelen ter beschikking, zoals vragen stellen, de wetenschappelijke methode en scaffolding.

Bij de verschillende artikelen op deze pagina komen deze hulpmiddelen steeds weer terug. De uitgebreidere uitleg hierover staat bij de verschillende onderdelen op de pagina Over talent.