Taal als tool

Astrid Menninga

Veel leerkrachten hebben meegewerkt aan ‘Taal als Tool’, de video feedback coaching interventie voor leerkrachten en pabostudenten in groep 1, 2 en 3 van de basisschool. Een goede samenwerking tussen verschillende basisscholen in Noord-Nederland, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool Groningen heeft geleid tot een rijke dataset, bestaande uit videomateriaal van leerkracht-leerlingen interacties. In de klas zijn wetenschap- en technologielessen opgenomen op video, zowel van leerkrachten en pabostudenten die deelnamen aan het coachingstraject als van controleleerkrachten.

kinderen met bamboestokjes

De verbale interacties zijn letterlijk uitgeschreven en worden op dit moment gecodeerd en geanalyseerd. De hoofdvraag binnen dit onderzoek is gericht op het effect van de interventie op leerkrachten en op pabostudenten. De uiteindelijke resultaten leiden tot meer inzicht in het stimuleren van leerlingen tijdens wetenschap- en technologielessen door de leerkracht. De resultaten die voortvloeien uit dit onderzoek zijn gericht op de volgende aspecten:

  1. Het taalgebruik van leerlingen en leerkracht tijdens de ‘basis’ video feedback coaching ontwikkeld door Annemie Wetzels. In deze pilotstudie wordt gekeken naar de productiviteit en het academisch taalgebruik van leerlingen en leerkrachten tijdens de algemene interventie, die niet specifiek gericht is op taal. Het doel is te bepalen of er veranderingen te zien zijn in het taalgebruik als de leerkrachten worden gecoacht op het gebruik van de empirische cyclus en het stellen van stimulerende vragen. De resultaten zijn beschreven in het artikel: ‘Language as a tool for science – The language productivity and academic language use of pupils and teachers during a video feedback coaching intervention in kindergarten science lessons’. Het artikel is ingediend. Na eventuele acceptatie zullen de resultaten (een Nederlandse samenvatting) op deze website bekend gemaakt worden.
  2. Het tweede deelonderzoek richt zich op de complexiteit van het taalgebruik in de interactie tijdens w&t-lessen.
  3. In het derde deelonderzoek zullen de effecten van het video feedback coachingstraject op de leerlingen en leerkrachten worden beschreven. Verschillende componenten worden meegenomen om de effecten in kaart te brengen, waaronder: academisch taalgebruik van leerlingen en leerkrachten en het redeneren van de leerlingen. In deze studie wordt ook gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen leerkrachten en pabostudenten. Deze resultaten leiden tot eventuele aanbevelingen ter optimalisatie van de coaching voor leerkrachten en pabostudenten.
  4. De vierde deelstudie heeft als focus om de relatie tussen het taalgebruik en het redeneren van de leerlingen in kaart te brengen.
  5. In het laatste deelonderzoek wordt gekeken naar de mate van aangepast taalgebruik van de leerkracht.

De resultaten van het onderzoek worden (zodra mogelijk) op deze website gepubliceerd. Helaas is het niet mogelijk om voorlopige resultaten te publiceren als deze zijn ingediend bij een tijdschrift.

Onderzoeker: Astrid Menninga