Onderzoek in de pabo

Onderzoek op de Pedagogische Academie

Frank Assies

How are you motivated.

Motivatie lijkt voor studenten een belangrijke factor te zijn voor studiesucces (Van den Berg, De Boom & Hofman, 2001; Luken & Newton, 2004; Wartenbergh & Van den Broek, 2008). Studenten blijken op hun beurt in hun motivatie voor hun studie sterk beïnvloed door de wijze waarop les wordt gegeven. Het onderzoek dat wij doen, is een poging om meer inzicht te krijgen in de relatie van de wijze waarop studenten leskrijgen en de mate waarin studenten zijn gemotiveerd voor het vak. We willen een beeld krijgen in hoeverre het gebruik van drie pedagogisch didactische strategieën door opleiders van een pabo, te weten ruimte bieden (doorvragen), structuur geven (exploreren) en adaptieve ondersteuning bieden (gerichte begeleiding) de motivatie van studenten beïnvloedt.

We gaan voor dit onderzoek uit van de volgende aannames: alle studenten zijn talentvol, mits talentvol benaderd (Van Geert & Steenbeek, 2007). Hoe wordt onderwezen is belangrijker dan wat wordt onderwezen (Miron, Biesta, 2007; Car, 1992). Motivatie is een belangrijke factor in de mate van behaald studiesucces (Dörnyei, 2000; Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx & Lens, 2009). De wijze waarop studenten worden gestimuleerd in hun mogelijkheden en worden bevestigd in hun gevoel van ‘het kunnen’ kunnen een positieve bijdrage leveren aan hun studiesucces (Dweck, 2008).

Dit onderzoek is een verdere uitbreiding van het Curious Minds (= TalentenKracht) onderzoeksprogramma van de faculteit Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek draagt als werktitel ‘How are you motivated?’ en heeft een tweeledig doel. Allereerst worden interacties tijdens Reken/wiskunde lessen van de Pabo opleiding bestudeerd en gestimuleerd. Ten tweede, wordt gekeken in hoeverre is vast te stellen hoe en op welke wijze deze interacties tijdens de les, invloed hebben op de wijze waarop studenten gemotiveerd zijn, blijven of worden.

Dit onderzoek gaat dan ook over de mogelijke invloed die het toepassen van drie pedagogisch didactische strategieën door opleiders van de sectie Rekenen/Wiskunde heeft op wijze waarop hun studenten gemotiveerd zijn, blijven of worden. Alhoewel genoemde strategieën in andere onderzoeken hun waarde al hebben bewezen om leerprocessen te stimuleren en door middel van co-constructie leeromgevingen vorm te geven (Wetzels, 2015; Geveke, 2016; Van Vondel, 2016). Ze zijn op deze manier nog niet eerder toegepast in een onderzoek in het hoger beroepsonderwijs, of om te bepalen of en in welke mate ze invloed hebben op de motivatie van studenten. Gebaseerd op de uitkomsten van de voorgaande onderzoeken, verwachten wij echter wel eenzelfde krachtig onderwijs effect te gaan zien, en daardoor ook een beïnvloeding op de motivatie van studenten.