Boeken

Handboek ‘Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool’

Kinderen zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook het precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunnen ‘onderzoeken’ en ‘oplossen’.

Het is de vraag of wij, volwassenen, ons wel genoeg bewust zijn van wat kinderen eigenlijk allemaal doen en zeggen. Herkennen we hun nieuwsgierigheid als (exact) redeneren, kunnen we de juiste vragen stellen om kinderen verder te boeien? Krijgen kinderen genoeg mogelijkheden om hun interesses en creativiteit verder te ontwikkelen? Deze vragen staan centraal in dit brede, vakoverstijgende handboek.

Auteurs van het boek zijn:

Herman Veenker, onderzoeker/projectleider Toekomstig talent, bij het lectoraat Integraal Jeugdbeleid en de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen
Henderien Steenbeek, lector Leren en Gedrag aan dezelfde academie en universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de faculteit Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen
Marijn van Dijk, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan dezelfde faculteit
dr. Paul van Geert, honorair hoogleraar Complexe dynamische systemen in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

https://shop.coutinho.nl/store_nl/talentgerichte-ontwikkeling-op-de-basisschool.html

Recensies:

‘Doelgerichte, praktische uitgave voor studenten en leraren in het basisonderwijs, die er op actief-onderzoekende wijze werk van willen maken om het dagelijke onderwijs in te richten op basis van talenten van kinderen. Theorie en praktijk worden in dit methodische en gestructureerde boekwerk op inzichtelijk wijze met elkaar verbonden. De inhoud van dit boek wordt gemotiveerd aangeboden vanuit een dynamische visie op leren, onderwijzen en ontwikkelen. De talentdriehoek (leerling – taak – leerkracht in een dynamisch proces van onderlinge beïnvloeding) vormt een krachtig uitgewerkte tool om op bewuste wijze te investeren in talentvol gedrag van kinderen, maar ook van studenten en leraren. Aan dit boek is een informatieve website verbonden met samenvattende achtergrondinformatie, extra opdrachten en links. Een rijk en actueel boek, met gerichte doelstellingen per hoofdstuk, zwart-witfoto’s, schema’s, samenvattingen, reflectievragen, informatie over de goed ingevoerde auteurs, begrippenlijst en literatuurverwijzing. Educatief ontwerpen: basisschoolkinderen verdienen dit!’ – Mart Seerden

‘Doelgerichte, praktische uitgave voor studenten en leraren in het basisonderwijs, die er op actief-onderzoekende wijze werk van willen maken om het dagelijks onderwijs in te richten op basis van talenten van kinderen. Een rijk en actueel boek, met gerichte doelstellingen per hoofdstuk. Educatief ontwerpen: basisschoolkinderen verdienen dit!’ – NBD Biblion, 22 maart 2017

‘Voor leerkrachten is het essentieel dat hij of zij talentvol gedrag in iedere leerling weet te herkennen en voldoende nieuwsgierigheid bij leerlingen opwekt via instructie en lesmethoden. Hoe, dat leggen de auteurs in dit boek nauwkeurig en gefundeerd uit.’ – Gifted@248, zomer 2017

‘De auteurs van dit boek zijn universitair onderzoekers en hoogleraren, die laten zien dat leerprocessen dynamisch van aard zijn, en dat het idee van de wiskundeknobbel of de talenknobbel niet meer houdbaar is.’ – Naar school!

‘Aan de basis van dit boek ligt het onderzoeksprogramma TalentenKracht van de Rijksuniversiteit Groningen, waarover in Didactief veel geschreven is. Talentontwikkeling bij wetenschap en techniek staat daarin centraal. Dit boek bundelt de praktische aanbevelingen en handreikingen uit de onderzoeken in een overzichtelijk geheel. Het boek biedt een diepgaand beeld van talentontwikkeling en hoe je dit op de basisschool kunt stimuleren.’ –Didactief boekenWIJZER

‘Zeer helder taalgebruik en prettig leesbaar. Differentiatiemogelijkheden zijn prima. Bronnen zijn ondersteunend aan de inhoud.’ – docent Haagse Hogeschool, 8 september 2017

‘Overzichtelijke lay out. Niveau is passend bij de pabo doelgroep. De besproken thema’s zijn reeds een onderdeel van het curriculum, maar ook een goede en verdiepende aanvulling erop. Sluit mooi aan op de innovatieve ontwikkelingen in het basisonderwijs.’ – docent Haagse Hogeschool, 6 februari 2018

‘Interessant. Mooi dat de talentgerichte aanpak in dit boek breder wordt getrokken dan de W&T-insteek die het eerder was. Binnen de nieuwe AD PEM-opleiding willen we een duidelijk accent leggen op talentontwikkeling. Dit boek geeft voor een deel hier onderbouwing bij.’ – docente Christelijke Hogeschool Ede, 12 april 2018

‘Het betreft een theoretisch goed onderbouwd boek, dat uitnodigt tot (systematische) reflectie. Het legt terecht de focus op het begrip ‘talentvolle ontwikkeling’. De moeite waard!’ – Tijdschrift intern begeleiders, november 2018